Adatvédelmi politika

BÁBOLNA BIO FACEBOOK
NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat, hogy többet is megtudjon a Bábolna Bio Kft.-ről és termékeinkről. A Bábolna Bio Kft. kiemelten fontosnak tartja az Ön személyes adatainak védelméhez fűződő jogai valamint információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért minden intézkedést megteszünk, amely ahhoz szükséges, hogy biztonságosan kezeljük az Ön által részünkre megadott személyes adatokat.

I. A Játék szervezője
1. A Bábolna Bio Kft. (székhely: 1107 Budapest, Szállás u. 6. (továbbiakban: "Szervező") Játékot (a továbbiakban: "Játék") szervez.

II. A játékban résztvevő és abból kizárt személyek
1. A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó belföldi, nagykorú magánszemély, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: "Játékos"). E játékokhoz szükséges, hogy a Játékos a "Facebook" közösségi oldal regisztrált felhasználója legyen. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője (szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő) járhat el, aki ezen jogát igazolni köteles.

2. A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói, valamint a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő cégek tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói és ezen személyek, illetve a felsorolt gazdasági társaságokkal szerződéses kapcsolatban álló vállalkozók, további mindezen érintett személyek Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói.

III. A Játék időtartama
1. A Játék 2018. július hó 23. napján 11h 00 perckor kezdődik és 2018. július hó 29. napján 12h 00 perckor fejeződik be.

2. Sorsolás/Eredményhirdetés: 2018. július 31. napján

IV. A Játék menete
1. A játék kizárólag a Facebookon keresztül érhető el, az Magyar a Nyerő oldalon (https://www.facebook.com/amagyaranyero/ oldalon).

2. A Játékos, saját Facebook (www.facebook.com) felhasználói oldalára történő bejelentkezés után, a Magyar a Nyerő Facebook oldalán 2018 július 23-án 11:00-kor közétett posztjában létrehozott játékon keresztül vehet részt a nyereményjátékban.

3. A Magyar a Nyerő oldal feleletválasztós játékot hirdet a https://www.facebook.com/amagyaranyero/ oldalon keresztül (továbbiakban: weboldalon), a Facebook.com oldal felhasználói között. A játékban való részvételhez a Játékosnak a Nyereményjátékot meghirdető poszt alatt kommentben kell megírnia, hogy a posztban felsorolt nyereménylehetőségek közül melyiket szeretné megnyerni.

4. A nyertes Játékos az, akit a weboldal Szervezői kisorsolnak győztesnek.

5. Amennyiben a nyertes a nyertes értesítésétől számított 5 munkanapon belül nem elérhető Szervező új nyertest sorsol.

V. A Játék során az alábbi Nyeremények kerülnek kiadásra
Nyeremény:
Az ezen nyereményjátékhoz tartozó posztban felsorolt nyereményopciók közül a nyertes által választott nyeremény, melynek értéke bruttó 5.000 Ft.

VI. Nyeremény átvétele és a Nyeremény átvételének feltételei
1. A Szervező a nyertes Játékost a sorsolás végétől számított 5 munkanapon belül értesíti, a Játékos Facebook oldalára küldött üzenettel, illetve amennyiben elérhető, azon az e-mail címen, melyet a Játékos a saját Facebook oldalán regisztrált. A Játékos téves/hiányos adatszolgáltatásából eredően, avagy az adatszolgáltatás elmaradásából a Szervezőt felelősség nem terheli. A Szervező jogosult a nyertes Játékos személyét a Facebook közösségi oldalon is közzétenni.

2. A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 munkanapon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény fenti időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelősségét kizárja. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét e határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő hatályú.

3. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze a nyertes Játékos megfelel-e a Játékban való részvételhez szükséges személyi és tárgyi feltételeknek, így különösen azt, hogy nem áll-e a Játékból való kizárás hatálya alatt, illetve, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek egyébként megfelelt. Amennyiben a Játékos kizárás hatálya alatt áll vagy egyéb Játék-feltétel megsértése miatt nem jogosult a Nyereményre (pl. határidőn belül nem jelentkezik a Nyereményért), akkor az utána kisorsolt Játékos nyeri meg a Nyereményét. Ez addig folytatandó, amíg érvényes nyertes Játékos megállapíthatóvá, illetve Nyeremény átadhatóvá válik.

4. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos részvételi és játékszabályzat elfogadását jelenti, egyébként a Játék a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

5. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyeremények után járó adóterheket a Szervező viseli.

6. A Szervező a sorsolás (III. pont) után 15 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el. A Játékosok elfogadják, hogy a Facebook közösségi portálon történő, adott esetben többszörös regisztrációt a Szervező nem köteles vizsgálni, így az ebből fakadó reklamációt a Szervező nem fogad el.

VII. Adatkezelés
1. A Játékosok feltétel nélkül beleegyeznek abba, hogy a jelen Szabályzattal bekért, a Játék során általuk megadott személyes adataikat a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához - annak ideje alatt - minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassa.

2. A Szervező jogosult a Nyeremény átadásáról hang és/vagy fénykép illetve videó felvételeket készíteni, és a felvételeket marketing tevékenységi körében felhasználni. Játékos a felvételek felhasználásához a Nyeremény átvételével hozzájárul.

3. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a jelen Szabályzatban megjelölt adatainak törlését a Nyeremény átadását megelőzően kéri, akkor részére a Nyeremény nem adható át.

4. A nyertes Játékos vállalja, hogy jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolja.

5. Az adatkezelésre vonatkozó információk a http://www.babolna-bio.com/Hun/adatvedelemi_politika.htm oldalon találhatóak meg.

6. Az Adatfeldolgozó az általa kezelt, illetve tárolt vagy feldolgozott Személyes Adatokat kizárólag a Szerződésben meghatározottaknak megfelelő Adatkezelési célokra használhatja fel. E kötelezettség megszegése a Szerződés súlyos megszegésének minősül. Az Adatfeldolgozó köteles dokumentálni mindazon technikai és szervezeti intézkedéseket, amelyeket a Személyes Adatok bizalmas jellegének és sértetlenségének megőrzése, továbbá hozzáférhetőségének biztosítása érdekében tesz, valamint köteles óvni a Személyes Adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól, törléstől, megsemmisítéstől, megváltoztatástól, elvesztésétől.

7. Az Adatfeldolgozó köteles rendszeresen (legalább évente) dokumentáltan felülvizsgálni az alkalmazott technikai és szervezeti intézkedéseinek hatékonyságát, és gondoskodni arról, hogy azok mindenkor megfeleljenek az elvárható biztonsági követelményeknek. Kérés esetén e dokumentációkat az Adatfeldolgozó az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja.

8. Az Adatfeldolgozó és a további adatfeldolgozó köteles a GDPR 30. cikk (2) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetésére, melyet az Adatfeldolgozó, az Adatvédelmi tisztviselő, vagy a hatóság kérésre haladéktalanul köteles bármikor bemutatni.

9.1. Amennyiben az Érintett természetes személy közvetlenül az Adatfeldolgozótól Személyes Adatainak kezeléséről tájékoztatást kér, azok helyesbítését kéri, vagy egyébként az Adatkezelést kifogásolja, és annak megszüntetését, illetve a kezelt Személye Adatainak törlését (megsemmisítését), a személyes adatainak hordozását, zárolását, helyesbítését kéri, vagy tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, vagy amennyiben a személyes adat kezelésének korlátozása szükséges, vagy amennyiben az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos egyéb megkeresést küld az Adatfeldolgozó részére, melynek az Adatfeldolgozó az Adatvédelmi Szabályok szerint köteles haladéktalanul, legkésőbb azonban az információ kézhezvételét követő 5 munkanapon belül maradéktalanul eleget tenni.
Az Adatfeldolgozónak adott törlési utasítás esetén az Adatfeldolgozó a törlés megtörténtét az Adatkezelő által elvárt formában (amelyet az Adatkezelő az utasításban közöl) dokumentálja (törlési jegyzőkönyvet vesz fel), melyet az Adatkezelő részére megküld.
Helyesbítési utasítás esetén az Adatkezelő ezen utasításnak megfelelően, az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül maradéktalanul köteles elvégezni az utasítás szerinti helyesbítést, és erről (a megtett intézkedés megjelölésével) köteles írásban az érintett Személyes Adatok és az elvégzett Adatkezelési művelet megjelölésével értesíteni az Adatkezelő kapcsolattartóját és mindenkori adatvédelmi tisztviselőjét.
Amennyiben a Személyes Adat kezelésének tulajdonos általi korlátozása szükséges, ezen utasításnak az Adatfeldolgozó a GDPR 18. cikke szerint és az Adatkezelő utasításának megfelelően köteles eleget tenni, az utasítás kézhezvételét követő 5 munkanapon belül maradéktalanul, és erről (a megtett intézkedés megjelölésével) írásban az érintett Személyes Adatok és az elvégzett Adatkezelési művelet megjelölésével értesíteni az Adatkezelő kapcsolattartóját és mindenkori adatvédelmi tisztviselőjét.
Amennyiben a Személyes Adat kezelésének tulajdonos általi korlátozása szükséges, ezen utasításnak az Adatfeldolgozó a GDPR 21. cikke szerint és az Adatkezelő utasításának megfelelően köteles eleget tenni, az utasítás kézhezvételét követő 5 munkanapon belül maradéktalanul, és erről (a megtett intézkedés megjelölésével) írásban az érintett Személyes Adatok és az elvégzett Adatkezelési művelet(ek) megjelölésével értesíteni az Adatkezelő kapcsolattartóját és mindenkori adatvédelmi tisztviselőjét.

6. AZ ADATVÉDELMI INCIDENS KEZELÉSE

6.1. Adatvédelmi incidens esetén, ideértve a biztonsági intézkedések olyan mértékű megsértését (akár az Adatfeldolgozó, akár harmadik személy által), amely a Személyes Adat véletlen vagy jogosulatlan törléséhez, megsemmisítéséhez, elvesztéséhez, megváltoztatásához, közléséhez vagy a Személyes Adathoz való jogosulatlan hozzáféréshez vezetett, vagy vezethet, az Adatfeldolgozó köteles haladéktalanul, legkésőbb azonban az adatvédelmi incidens észlelésének napján biztonságos adattovábbítást lehetővé tevő módon, írásban, az Adatkezelő Szerződés szerinti kapcsolattartóján és mindenkori adatvédelmi tisztviselőjén keresztül jelezni az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő részére.

VIII. Felelősségi kérdések
1. Figyelemmel arra, hogy a Játék az interneten, on-line környezetben kerül lebonyolításra, Szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a Játékos vagy a Szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook közösségi oldalon merültek fel.

2. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett szabályváltozásból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

3. A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a jelen Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervezőnek vagy egyéb érintett harmadik személyeknek okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.

IX. Záró rendelkezések
1. A részvétel önkéntes, és a Játékos a Játék megkezdése előtt elfogadja a jelen Szabályzatot. Ezen szabályokkal való bármilyen visszaélés esetén a Szervező jogosult kizárni az érintett Játékost a Játékból.

2. Jelen Szabályzat a Játék egészére érvényes. A játékfelhívás során közölt információk nem minősülnek teljes körű tájékoztatásnak. Azokat mindenkor a jelen Szabályzattal együttesen kell értelmezni.

3. Szervező a Szabályok megváltoztatásának jogát a Játék teljes tartama alatt fenntartja, a Játékosok párhuzamos tájékoztatása mellett.

4. A Szervező. kijelenti, hogy a promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és nem kapcsolódik a Facebookhoz.

Budapest, 2018. 07. 18.